پست اکونومی


پست محموله های با ابعاد و وزن بالا در مدت زمان بیشتر و هزینه کمتر. این سرویس پاسخی است به نیاز آن دسته از مشتریان محترم که اضطرار زمانی جهت تحویل بسته هایشان نداشته و همچنین به دنبال کاهش هزینه مراسلات خود هستند.